Köyün Tapusu

 Rahmi Temiz
 31 Ağustos 2014

Köyün Tapusu

T . C

14/Şubat /1961 Vakıflar Genel Müdl. Arşiv ve Neşriyat Müdl. 2134 Nolu Defterin 102-103 sahifelerinde Sayı : 77072 / 193 kayıtlı Lala Mustafa Paşa Vakfına ait 971 tarihli Arapça Vakfiyesi tercümesinden çıkarılan yazı Örneğidir.

( . . 15- Ziri geçen Şavşat Nahiyesinde vaki Ahıltaba denen köyün tamami kıble tarafından büyük su ve oradan Dıravla denen mevzi uzanan mahal ile şarkdan Gündüz Civar denen mahal ile şimalden Küzam denen mahal ila oradan da uzanarak Akpınar mevkiine varıp, oradanda Darbila mevki ile mahduttur. Oradan da Guruh pınarı mahalle giden , garbdan Larcovla denen mahal ile başlayıp oradan devam ile Nevanip deresi denen mahalle varır ve nihayet bulur.

Bunlar hudut ve Hukuki le, tevabı ve Rüsümile, merafik, mensubat ve muzafatile , tarla ve meralar ile , çayır ve otlaklarile bagları ve bahçelerile, değirmenleri, ırmakları, arkları, dereleri ve ağaçlarıle, ovaları , dagları, kırları ve tepelerile mekan ve meskanlarıle harmanları ve sairelerile Şeri Hukuk ve Orfi rusumule zikrolunsun olunmasın , vasfolunsun olunmasın hariç ve dahil ve her bir hakkıile vakıf olup bunun hepsi Olti sancagı emiri kerim emirlerin nümünesi mirza Ali bey Güllam Ali’den satın alınmıştır. O da Şavşat sancagı emiri mehmet bey bini Asferidünden Şer’i satış yolu ile satın almış olup, Hüccetinde şavşat kadısı mevlana müstafa bini Nasüh imzasile ve bu vesikanın üstüne tevki yapıp imzası ile ve bu vesikanın üstüne tevki yapıp imzasını koyan merkum Erzurum Kadısı tarafından imzalanmiştır.

Sonra kardeşi Şavşat ancagı Emiri mehmet bey bu satışa rıza gösterip cevaz vermiş, kardeşi Mezbur mahmut beyin satışını o, da kabul etmiştir. Rıza olup kabul ettiğgne dair olan hüccetın Ardahan ve şavşat kadısı mevlana veli bini müstafa imzsını ve pertek kadısı Emir hüseyin bini emir süleyman imzasını taşımaktadır diye yazılıdır.

Tepeköy köyü mümesili mihrali güngütün 14 / 02 / 1961 günlü dilekçesi üzerine çıkarılen bu örnek kaydına uygundur.

İmza imza 14 . 02. 1961

Pul

İmza İmza İmza

Vakıflar Gn.Müdl. Arşiv ve Neşriyat Müdl.nün Merhum Emekli Polis Memuru Mihrali GÜNGÜT’e verdiği yukarıdaki Osmanlıca dan Türkçeye çevrilen senet, aslına uygun şekilde yazılmıştır. 15 /02 / 2011. Rahmi TEMİZ .

Şavşat Sancağı Emir’i Mehmet bini Asferiddün’den , Oltu Sancağı Emir Vekili Mirza Ali bey bini Güllam Ali , Lala Mustafa Paşa adına şer-i üsülle vakıf olarak, gelir getirme  gayesi ile Ahıltaba köyü tüzel kişiliği olarak satın alındığına dair Şavşat Kadısı Mevlana Mustafa bini Nasuh ile merkum Erzurum Kadısı tarafından imzalanmıştır.

Şavşat Sancağı Emir’i Mehmet beyin satışına kardeşi Mahmut beyin rıza gösterdiğine dair Ardahan ve Şavşat Kadısı Mevlana Veli Mustafa bini, Pertek Kadısı Emir Hüseyin bini Süleyman imza etmiştir.

Lala Mustafa Paşa 1578 – 1580 yılları arasında Erzurum Valiliği ve Ordu Komutanlığı yapmıştır. Senedin aslı için Vakıflar ve Tapu Kadastro Gn.Müd.lüklerine yazı yazılmıştır.

 

 

 459 views

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?